Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Судска управа

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.

Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

Распоредом послова у суду формирају се судска већа и одређују судије и судско особље за обављање послова у седишту суда.

Председник суда годишњим расподредом послова поверва поједине послове судске управе заменику председника суда или председницима одељења, при чему се послови одлучивања о правима судија по основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о правима из радног односа судског особља у случају када је то законом одређено, као и одлучивање о удаљењу судија и судија-поротника са дужности, не могу поверавати.

Годишњим расподредом послова у суду, председник одређује врсту судијског посла за сваког судију у суду, који по претходно прибављеном мишљењу судија, за наредну годину, утврђује и саопштава на седници свих судија најкасније до 1. децембра текуће године. 

Годишњим распоредом послова одређују се судска одељења, већа и судије који их чине, председници одељења односно, већа и судије који ће их замењивати, као и послово судијских помоћника.

Судско особље обавља послове у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњој организиацији и систематизацији радних места у суду.

У суду се води евиденција судија поротника у електронском облику и прикупљају подаци потребни за вођење личних листова судија поротника, при чему се води рачуна о заштити и тајности података.

О неоправданим изостанцима судија поротника, председник обавештава Високи савет судства.

О потреби позивања судија поротника, председник већа пре одржавања рочишта обавештава председника суда, при чему ако је с обзиром на природу предмета потребно учешће одређених судија поротника, председник већа дужан је означити и те посебне околности.

Председник позива на расправу судију поротника и распоређује га у веће најмање 8 дана пре одржавања расправе, односно претреса.

Судије поротници позивају се према утврђеном редоследу, односно према њиховим знањима, вештинама као и потребама суда и специјализованих судских већа.

Послови везани за сталне судске тумаче и преводиоце обављају се у складу са Правилником о сталним судским тумачима ("Сл. Гласник РС" број 35/2010 и 80/2016) који је донео министар правде.

Председник Вишег суда врши надзорн над радом преводиоца. О неуредном и несавесном вршењу послова предовдилаца обавештава министарство.

Преводилац је дужан да води дневник извршених превода и овера који садржи податке прописане правилником.

Дневник извршених превода и овера проширен је јемствеником и оверен печатом и потписом председника Вишег суда. Преводилац након постављења пред председником Вишег суда на чијем подручију има пребивалиште, полаже заклетву председнику тог суда, подноси дневник извршених превода и овера на потпис, а председник Вишег суда је дужан да овери дневник извршених превода, тј. поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника суда и председницима одељења.

Виши суд објављује листу преводилаца за своје подручје, па је за подручије Вишег суда у Крушевцу листа преводилаца.

У складу са одредбама Закона о уређењу судова и Судског пословника, странка и други учесници у поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на ток и исход судског поступка, могу поднети притужбу преседнику суда пред којим се води поступак или председнику непосредно вишег суда. Када странка поднесе притужбу, председник суда има обавезу да је размотри и о њеној основаности и преудузетим мерама писмено обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, и то у року од 15 дана од дана пријема притужбе. Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредног вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко којег је притужба поднета.

Виши суд у Крушевцу поступа по притужбама странака које се односе на рад овог суда, као и на рад основних судова са подручја Вишег суда у Крушевцу, односно на рад Основног суда у Крушевцу са судском јединицом у Варварину, Основног суда у Брусу са судском јединицом у Александровцу и Основног суда у Трстенику.

Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку (одлагање расправа без разлога, трошкови вештачења, непоштовање законских рокова за заказивање расправе или доношење одлуке, или непоштовање принципа хитног решавања одређених врста предмета од стране суда). Поред тога, у притужбама које се подносе потребно је да странке означе све битне податке, како би председник суда могао да испита притужбу. Нарочито је важно навести број предмета, име странке и име судије који поступа у предмету, како се поступак испитивања притужбе због недостајућих података не би одуговлачио.

Председник суда може да одбаци притужбу у потпуности или у одређеном делу ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. Сматраће се да подносилац злоупотребљава притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је предходно одлучено. Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложети подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу.

Све ургенције као и притужбе на рад судија и службеника у Вишем суду у Крушевцу подносе се председнику Вишег суда.

Oбразац за подношење притужбе пронаћи на страни кликм на линк.

У Вишем суду у Крушевцу, у складу са Годишњим распоредом послова, пријем странака врши председник суда, Катарина Бошковић, а у случају спречености, заменик председника суда Радослав Марковић или судија кога одреди председник суда.

Пријем странака у Вишем суду у Крушевцу, у судској згради, Трг косовских јунака 3, по унапред заказаном термину, врши се сваког четвртка у месецу у периоду од 11:00 до 13:00 часова. Заказивање пријема странака врши се сваког радног дана у радно време суда од 07:30 до 15:30 часова, путем број телефона 037/413-668.

Разговор са председником суда могу захтевати и обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници.

Приликом подношења захтева за пријем код председника суда, неопходно је да странка да податке о себи (име, презиме и адресу становања), број судског предмета и назив суда пред којим се води поступак. Странка се обавештава о термину пријема код председника суда и приликом доласка у суд, странка је дужна да са собом понесе лични документ на основу којег ће се утврдити идентитет странке.

Такође, странка или други учесник у судском поступку имају право и писменог обраћања председнику Вишег суда у Крушевцу и то путем притужбе на рад суда, у ситуацијама када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход.

Председник је дужан да о основаности навода у притужби и предузетим мерама писмено обавести притужиоца и председника непосредно вишег суда, као и други орган преко кога је странка поднела притужбу, у року од 15 дана од пријема притужбе.

У Вишем суду у Крушевцу води се евиденција условних осуда, која се уписује у књигу по реду утврђивања правноснажности.

Двоструко условљене осуде заводе се тако што се прво уписује рок до кога треба испинити посебан услов, а после тога рок за општи услов и извршење казне.

Када се условна осуда заведе, ставља се у одговарајућу рубрику односног уписника редни број под којим је особа заведена у књизи условних осуда.

Упис у књигу условних осуда означава се знаком коначног решења када суд донесе одлуку о брисању или опозиву осуде, а код двоструког услова, када се разведе и осуда за други рок.

У књигу одузетих предмета заводе се предмети који су у току кривичног поступка одузети и чувају се у суду.

Сваког месеца преоверва се да ли се стање по књизи слаже са стварним стањем одузетих предмета. Ако се установи да се поједини предмети налазе на чувању дуже од 6 месеци, обавештава се судија ради доношења одговарајуће одлуке.

За одузето оружје води се посебна књига одузезих предмета.

У контролник новчаних казни, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи, заводе се новчане казне, трошкови кривичног поступка и одузета имовинска корист по правноснажним судским одлукама, које се наплаћују по службеној дужности.

Евиденција о надзору у казнено поправном заводу у складу са одредбама Закона о извршењу кривичних санкција, води се у суду на основу записника односно службене белешке о извршенм обиласку осуђених лица у КПЗ.

Финансијско материјални послови обављају се у рачуноводству у седишту суда под непосредним надзором председника у складу са посебним прописима.

Судско особље у суду остварује права по основу рада у складу са законом, извршава обавезе у складу са Правилником о унтрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Крушевцу и одговорно је за правилно и законито извршавање поверених обавеза.

Опште и појединачне акте који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се одређују други односи у суду, у Вишем суду у Крушевцу доноси председник у складу са законом.

О стручном усавршавању и обуци судија одлуку доноси председник суда након прибављеног мишљења седнице свих судија, а о стручном усавршавању судског особља одлуку доноси председник суда у складу са потребама обављања послова у суду.

У судској згради у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, смештени су: Виши суд у Крушевцу, Основни суд у Крушевцу, Више јавно тужилаштво у Крушевцу, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, као и поједине службе градске управе Града Крушевца.

Зградом управља председник Вишег суда у Крушевцу у складу са Судским пословником.

Председник Вишег суда у Крушевцу надзире рад судске управе и судске писарнице, а у делу наплате судске таксе поступа у складу са Законом о судским таксама.