Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Приступ информацијама од јавног значаја

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд "ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва" (члан 1.)

Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја "информација којом располаже орган јавне власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна" (члан 2.).

Према члану 5. овог Закона, суд је обавезан да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованим лицима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.

ПОСТУПАК ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Овлашћено лице

Чланом 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да ће орган власти, у конкретном случају суд, одредити једно или више службених лица (овлашћено лице) за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Oвлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Соња Ђорђевић.

Адреса:

Трг косовоских јунака 3
37000 Крушевац
Тел: 037 413 659
Факс: 037 429 589
е-Пошта: sonja.djordjevic@ks.vi.sud.rs

Подношење захтева

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се суду у писаној форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис тражене информације.

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице суда дужно је да поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни не отклони недостатке, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, суд доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Одлучивање по захтеву

Суд је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију документа. Уколико није у могућности да то учини у наведеном року, суд је дужан да тражиоца о томе обавести и да одреди накнадни рок за поступање по захтеву, који не може бити дужи од 40 дана, од дана пријема захтева.

Ако суд одбије да, у целини или делимично, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средста која може изјавити против таквог решења

Ако суд удовољи захтеву, о томе не доноси решење, већ о томе сачињава службену белешку.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА И НАЧИН ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Виши суд у Крушевцу поседује следеће информације:

 • у вези са предметима, у поступцима који се воде пред овим судом, као и архивираним предметима;
 • извештаје о раду суда и судском праксом;
 • податке о личним именима судија и запослених;
 • систематизацији радних места;
 • информације које се доносе на примену Закона о слободном приступу информација од јавног значаја и друго.

Носачи информација:

 • предмети, који се чувају у судској писарници;
 • архивирани предмети, који се чувају у архиви суда;
 • извештаји о раду суда, који се чувају у архиви суда;
 • евиденција о именима запослених, која се чува у кадровској служби суда;
 • електронска база података, која се чува у служби за информатику и аналитику суда;
 • веб презентација суда www.ks.vi.sud.rs

ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА

(одредба члана 8. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)

Права из овог закона могу се изузетно подврћи ограничењима прописаним овим законом ако је то неопходно у демократском друштву ради заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса заснованог на уставу или закону. Ниједна одредба овог закона не сме се тумачити на начин који би довео до укидања неког права које овај закон признаје или до његовог ограничења у већој мери од оне која је прописана у ставу 1. овог члана.

ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Према члану 9. Закона неће се тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:

 1. угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
 2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;
 3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
 4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
 5. учино доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

ЗЛОУПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Суд, у складу са одредбом члана 13. Закона неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.

НАЧЕЛО ЈЕДНАКОСТИ

Права из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја припадају свима под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично, (члан 6. Закона).

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НОВИНАРА И ЈАВНИХ ГЛАСИЛА

Суд не сме стављати у бољи положај ниједног новинара или јавно гласило, када је више њих упутило захтев, тако што ће само њему или њему пре него другим новинарима или јавним гласилима омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (члан 7. Закона).

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Суд ће наплатити само трошкове умножавања и доставе копије траженог документа (по Закону о судским таксама) а не и самог увида.

Тражилац информације је у обавези да плати накнаду нужних трошкова израде копије документа, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Од плаћања трошкова за приступ информацијама од јавног значаја ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, затим удружења за заштиту људских права, када копију захтевају ради обављања циљева удружења, као и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту становништва и животне средине.

ДокументацијаДатум
PDF icon Захтев за приступ информацијама од јавног значајаЧетвртак, 17. Октобар 2019.