Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Судско особље

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Судско особље у Вишем суду у Крушевцу, обавља послове у скаладу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду. Секретар суда помаже председнику у пословима судске управе и складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Секретар суда је Соња Ђорђевић.

Судијски помоћници проучавају предмете које им додели судија и припремају их за суђења, сачињавају записнике о састанцима, седницама веће и одељења, припремају стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судија, узимају изјаве странака на записник и обрађују притужбе грађана, а обавјаљу и друге послове утврђене годишњим распоредом послова и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду. Може им се поверити и обављање других послова под надзором судије у складу са судским пословником.

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Крушевцу, систематизовано је пет извршилаца на радном месту судијског помоћника, а осим секретара суда, послове судијског помоћника, који су запослени на неодређено време, обављају:

  1. Катарина Костић Марковић
  2. Даница Божовић Башић
  3. Марија Јовановић
  4. Светлана Сојкић
  5. Маја Милићевић

Уз дату сагласност Министарства правде РС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од три месеца због повећаног обима посла, примљена су три судијска помоћника у радни однос на одређено време и то:

  1. Војислав Савковић
  2. Ана Јовановић

Поред судијских помоћника, судско особље чине и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуновоственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Судска управа:

1. Административно-технички секретар Вишег суда у Крушевцу - Бисерка Величковић

Рачуноводство:

1. Шеф рачуноводства - Ирена Ракић
2. Референт за финансијско пословање - Зоран Мијајловић

Служба за информатику и аналитику:

1. Систем администратор - Зорица Симић - Стевшић
2. Tехничар за ИТ подршку - Владимир Радовановић

Пријем поште и експедиција:

1. Пријем поште и експедиција - Дијана Обрадовић

Писарница:

1. Управитељ судске писарнице - Тања Лазић
2. Кривична писарница - Горан Лукић
3. Грађанска писарница - Бојан Костић и  Гордана Павловић

Записничари и Дактилографи:
 

1. Марија Кричак - шеф дактилобироа
2. Љиљана Брашић
3. Зорица Грчић
4. Љиљана Милићевић
5. Слађана Лазић
6. Сања Спасић
7. Јасмина Бисерчић Ђукић
8. Јадранка Марковић
9. Милена Цветковић Радосављевић

Техничка служба:

 
1. Горан Исаиловић - руководилац правосудне страже и противпожарне заштите
2. Слађан Савић
3. Александар Момировић
4. Братислав Томашевић
5. Владимир Илић
6. Светлана Стаменковић
7. Небојша Павић
8. Милан Мијаиловић