Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Јавност у раду

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештења јавности о раду суда и судским поступцима председник суда, судије и судско особље дужни су, у складу са Судским пословником, да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан начин.

За суђење за које постоји веће интересовање јавности, судска управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица, а судско веће је дужно да по налогу председника суда одржи суђење у већој просторији која је обезбеђена.

Обавештење за медије о раду суда и појединим предметима даје председник суда или лице задужено за информисање (портпарол) или посебна служба за информисање.

Основна делатност у погледу пружања информација је о актуелним суђењима и догађајима, организовање конференција за новинаре, координација сарадње са међународним и невладиним организацијама, издавање саопштења за јавност и остале активности у вези са омогућавањем правовременог информисања јавности.

У погледу ограничења права на информисање и извештавање јавности о судском поступку, одредбом члана 3. Законика о кривичном поступку, регулисано је да су државни органи, средства јавног обавештавања, удружења грађана, јавне личности и друга лица дужни да се придржавају правила да се свако сматра невиним док се његова кривица не утврди правноснажном одлуком надлежног суда и да својим јавним изјавама о кривичном поступку који је у току не вређају друга правила поступка, права окривљеног и оштећеног и независност, ауторитет и непристрасност суда.

Виши суд у Крушевцу има веб презентацију www.ks.vi.sud.rs

ИСКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОСТИ

Одредбом члана 292. Законика о кривичном поступку предвиђено је да од отварања главног претреса па до завршетка, веће може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, али увек по узимању њихових изјава, искључити јавност за цео главни претрес или један његов део, ако то захтевају интереси заштите морала, заштите јавног поретка, заштите националне безбедности, заштите малолетника или заштите приватног живота учесника у поступку, или када је то по мишљењу суда неопходно с обзиром на посебне околности због којих би јавност могла да повреди интерес правде, а одлуку о искључењу јавности донеће у форми решења које мора бити образложено и јавно објављено.

Такође, одредбом члана 308. Закона о парничном поступку предвиђено је и да суд може искључити јавност за целу главну расправу или један њен део, ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, интереси јавног реда или разлози морала. Суд може искључити јавност и кад се мерама за одржавање реда предвиђеним у закону не би могло обезбедити несметано одржавање расправе.

Одредбом члана 206. Породичног закона предвиђено је да је у поступку у вези са породичним односима јавност искључена. Подаци из судских списа спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни, док је одредбом 75. члана Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица прописано да ће се кад се суди малолетнику, увек искључити јавност, а одредбом члана 55. наведеног закона прописано да се без дозволе суда не сме се објавити ток кривичног поступка према малолетнику, ни одлука донесена у том поступку. Објавити се може само онај део поступка, односно само онај део одлуке за који постоји одобрење, али у том случају не смеју се навести име малолетника и други подаци на основу којих би се могло закључити о ком је малолетнику реч.

ФОТОГРАФИСАЊЕ, ВИДЕО И ЗВУЧНО СНИМАЊЕ

Фотографисање, аудио и видео снимање у Вишем суду у Крушевцу, може се обавити само уз предходно писмено одобрење вршиоца функције председника Вишег суда у Крушевцу, у складу са посебним законом.

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима, у грађанским поступцима, у циљу јавног приказивања снимака обавља се по одобрењу председника суда, уз претходну прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Фотографисање, аудио и видео снимање на главном претресу, у кривичном поступку обавља се по одобрењу председника Врховног Касационог суда, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака.

Законом о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине и то одредбом члана 16а прописано је да снимање главног претреса у поступку за ратне злочине, а у циљу јавног приказивања, може одобрити председник суда, по прибављеном мишљењу странака.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Након прибављеног одобрења, фотографисање, аудио и видео и снимање у судници обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Захтев за видео и аудио снимање/фотографисање тока главног претреса/расправе мoжете преузети овде.