Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Пријем странака

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У Вишем суду у Крушевцу, у складу са годишњим распоредом послова, за пријем странака ће бити задужен председник Вишег суда у Крушевцу, судија Катарина Бошковић, а у њеном одсуству за пријем странака биће задужен заменик председника суда, судија Радослав Марковић.

Пријем странака у Вишем суду у Крушевцу, врши се у судској згради, Трг косовских јунака 3, сваког уторка у месецу, у периоду од 11:00 до 13:00 часова, док се заказивање пријема странака врши сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова, на број телефона 037 413 668.

Разговор могу обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници.

Приликом заказивања разговора неопходно је да странка зна број предмета под којим се води одређени поступак, а како би се предмет могао изнети председнику суда, ради упознавања.

Такође, приликом заказивања странка се обавештава о термину када је разговор заказан и приликом пријема странка је дужна да са собом понесе лични документ на основу којег ће се утврдити идентитет странке.

Такође, странка или други учесник у судском поступку имају право и писменог обраћања председнику Вишег суда у Крушевцу и то путем притужбе на рад суда, када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход.

Председник је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавести притужиоца и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од пријема притужбе.