Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Судије поротници

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Законом о судијама ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 - одлука УС и 47/2017") прописано је да за судију поротника може бити именован пунолетни држављанин Републике Србије који је достојан функције судије поротника.

Судија поротник не може бити члан политичке странке, нити политички деловати на други начин.

При именовању води се рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари.

Судија поротник именује се на пет година и може бити поново именован, а именује га Високи савет судства, на предлог министра надлежног за правосуђе.

Пре предлагања, министар прибавља мишљење суда за који се именује судија поротник.

За судију поротника може бити именовано пунолетно лице које у моменту именовања има мање од седамдесет година живота.

Судија поротник полаже заклетву пред председником суда за који је именован.

Председник суда удаљује судију поротника са функције ако против њега покренут поступак за кривично дело звог кога може бити разрершен или поступак за разрешење. Удаљење траје до окончања поступка.

Судија поротник не може бити адвокат ни пружати правне услуге и стручне савете уз накнаду.

Са функцијом судије поротника неспојиве су и друге службе, послови и поступци који су опречни достојанству и независности судије или штетни по углед суда.

Функција судије поротника престаје ако буде укинут суд у коме обавља функцију, разрешењем и истеком мандата. Функција судије поротника не престаје због навршења радног века.

Поступак у коме се утврђују разлози за престанак функције судије поротника покреће се на основу предлога председника суда, председника непорсредног вишег суда, председника Врховно касационог суда или министра надлежног за правосуђе.

Поступак покреће, води и одлуку доноси Високи савет судства.

Судија поротник има право на накнаду трошкова насталих на функцији, накнаду за изгубљену зараду и право на награду. Услове и висину накнаде и награде прописује Високи савет судства.

Специфичност везана за именовање је да се у поступцима у вези са породичним односима бирају судије поротници из редова стручних лица која имају искуства у раду са децом и младима, док се у кривичним поступцима према малолетницима судије поротници бирају из редова наставника, учитеља, васпитача, као и других стручних лица која имају искуство у раду са децом и младима.

Евиденцију о судијама поротницима и о подацима потребним за вођење личних листова води запослени на радном месту за администартивно техничке послове са поротом у оквиру судске управе.

Одлуком Високог савета судства од 24. децембра 2019. године о именовању судија поротника за мандатни период од пет година, за Виши суд у Кршевцу именовано је 13 судија-поротника:

 1. Јевтић Радомир, Крушевац
 2. Добродолац Сретина, Крушевац
 3. Анђелковић Зоран, Крушевац
 4. Ерац Мирјана, Крушевац
 5. Милорадовић Живка, Крушевац
 6. Томашевић Животије, Крушевац
 7. Губеринић Војкан, Крушевац
 8. Веселиновић Мирјана, Крушевац
 9. Вучићевић Светлана, Крушевац
 10. Живанчевић Јасмина, Крушевац
 11. Сијић Анђелка, Крушевац
 12. Ијачић Јелена, Крушевац
 13. Грандов Светлана, Крушевац