Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Судска одељења

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Крушевцу формирана су судска одељења:

  1. Кривично одељење
  2. Грађанско одељење
  3. Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року
  4. Одељење судске праксе

Судским одељењем руководи председник одељења, кога по прибављењом мишљењу судија одељења, поставља председник суда, а све у складу са Судским пословником. Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом. Годишњим распоредом послова који по прибављеном мишљењу свих судија утврђује председник суда, одређује се састав судских већа и председници већа и одељења.