Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Судска писарница

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У судској писарници у седишту суда, обављају се административни и технички послови. У послове писарнице спада вођење уписника, формирање и расподела предмета, здруживање поднесака, вођење евиденције примљених, решених, нерешених предмета и евиденције о роковима израде одлука, припрема и изношење предмета за суђење, израда статистичких извештаја.

У писарници се странке могу упознати са одређеним предметом и добити обавештења у складу са законом.

Предмети се у писарници чувају као активни, док се коначно решени предмети чувају у архиви у складу са Судским пословником и о томе се воде прописана евиденција.

Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Вишем суд у Крушевцу, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити од управитеља судске писарнице, у радно време суда предвиђено за рад са странкама. Преко посебне интернет презентације, могу се добити информације о судским предметима свих судова у Републици Србији, у вези којих постоји електронска евиденција кликом на линк.

Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице који је директно одговоран  председнику суда.

Судска писарница саставља извештаје о раду суда и судија, одељења и доставља их судској управи. На основу извештаја, месечно, а по потреби и чешће, разматрају се резултати рада суда и судија, те по потреби предузимају мере у циљу решавања предмета у законским роковима.

Рад на предметима у писарници

Предмети се формирају иницијалним актом (тужбом, оптужницом). Када се такав акт достави пријемној канцеларији, он се даље прослеђује водиоцу уписника одређеног реферата унутар неког од одсека писарнице.

Расподела предмета судијама и судским већима строго је прописана, обавља се одређеним редоследом у складу са Судским пословником и Годишњим распоредом послова. Предмети које треба решити хитно (притвор, поступци према малолетницима, брачни и породични спорови итд.) предају се одмах у рад. У циљу обезбеђивања подједнаке оптерећености свих судија у суду, новопримљени предмети најпре се разврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, у складу са утврђеним Годишњим распоредом послова. Судска писарница распоређене предмете доставља у рад надлежним већима.

Вођењем електронских уписника, расподела новопримљених предмета обавља се коришћењем посебног програма који обезбеђује да на крају једног циклуса расподеле, све судије имају подједнак број новопримљених предмета у раду и да буду подједнако оптерећене. Послове разврставања и расподеле предмета обавља писарница према утврђеном Годишњем распореду послова, односно, према посебној одлуци председника. Расподелу предмета контролише председник, секретар суда или управитељ судске писарнице.

Странка која је предала иницијални акт има право да у року од три дана од дана његове предаје сазна број предмета, име судије који је одређен да поступа и место предузимања судских радњи.

Због обима посла и веће ефикасности, са судом се углавном контактира писменим путем, преко поште или преко поднесака предатих директно пријемној канцеларији суда.

Уписник и књиге кретања

Виши суд води електронске уписнике и помоћне књиге предвиђене Судским пословником. Уписнике и помоћне књиге писарница води за сваку врсту предмета одвојено и то тако да се из њих у свако доба може утврдити у ком је стадијуму поступак по одређеном предмету и где се предмет налази.

Контакт странака са писарницом

Странка која жели да преда одређени поднесак суду, прво се сусреће са службеником пријемне канцеларије. Тужба или неки други поднесак предаје се у најмање два примерка. Пријемна канцеларија поднеске странака (иницијални акт за покретање поступка) прослеђује писарници која поднесак заводи у одговарајући уписник и на тај начин формира судски предмет који добија словну ознаку и број. Предмети добијају словне ознаке према врсти спора која је у питању, на пример: К - кривични предмети, П - парнични предмети. Странкама је важно да знају ознаку и број предмета, јер ће им та информација бити потребна ако касније буду желеле да изврше увид у предмет. Међутим, уколико странка не зна ознаку и број предмета, службеник писарнице може на основу имена странке пронаћи и тако странци омогућити увид у предмет или саопштити његову ознаку.

Сходно Судском пословнику, како би се упознала са предметом, странка би требало да:

  1. попуни образац 135 – представља Захтев за разгледање списа,
  2. попуни образац 136 – представља Захтев за препис и фотокопирање.
  3. попуни образац 134 – представља Захтев архиви за доставу списа.

Тек по одобрењу судије и извршеном препису-фотокопији, подносилац молбе се обавештава да може преузети тражени документ, уз доказ о томе да је платио таксу (која се уплаћује на рачун Вишег суда у Крушевцу). Обрасце можете преузети кликм на линк.

Архива

Правноснажно решени предмети се архивирају и чувају на основу писмене одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет за архивирање. Приручна архива се налази у саставу писарнице, по правилу у посебној просторији. Завршени предмети се у писарници могу држати најдуже две године, након чега се, заједно с одговарајућим уписницима и другим помоћним књигама, предају на чување архиви. Архива се може водити у електронском облику или на други погодан начин, у складу са законом. У архиви се чувају и сви уписници и именици из ранијих година, уколико нису потребни за текући рад. Предмети у којима је поступак правноснажно прекинут евидентирају се посебно, чувају у приручној архиви и не уништавају. Архивирањем предмета се бави архивар.

Одељења писарнице, информације, контакти

Писарница у Вишем суду у Крушевцу, на основу Судског пословника, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Годишњег распореда послова у суду , подељена је на три одељења.

  1. пријем и експедиција
  2. грађанска писарница
  3. кривична писарница

Управитељ судских писарница је Тања Лазић - IV спрат, канцеларија број 71/1.

Пријемна канцеларија

Пријемна канцеларија налази се на  IV спрату,  број 71/1.

На пословима пријема и експедиције поште ради државни службеник Дијана Обрадовић.

Одсек се бави пословима пријема поднесака, писама, телеграма, пакета и остале поште, као и експедицијом судских писмена.

Писмена се примају током трајања редовног радног времена суда.
 
Грађанска писарница

Грађанска писарница се налази на IV спрату, у канцеларији број 66.

У грађанској писарници као уписничари поступају Бојан Костић и Гордана Павловић.

Ова писарница води следеће уписнике судских предмета: "П", "П1", "П2" (парнични предмети), "Р4 п", "Р4 р", "П-уз", "Ппр-уз", "Прр 1", "Гж", "Гж1", "Гж2", "Гжјб", "Гж рр", "Гж2н", "Рж р", "Рж г" (другостепени грађански предмети), "РЕХ" (рехабилитације), "Пом ИгХ1", "Пом Иг" (излазне замолнице).
 
Кривична писарница

Кривична писарница се налази на IV спрату у канцеларији број 65.

У кривичној писарници као уписничар поступа Горан Лукић.

У кривичној писарници воде  се следећи уписници судских предмета: „К“ (за кривичне предмете у којима виши судови суде у првом степену, а који се разврставају по правној области, хитности или другим критеријумима, као и предлози за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања), „Кп“ (за молбе за помиловање осуђених лица), „Кв“ (за све кривичне предмете у којима решава веће суда из чл. 21. ст. 4 ЗКП), "Куо" (у који се заводе молбе осуђених лица за пуштање на условни отпуст), "Р4 к",  одлуке донете по жалбама зводе се у уписник „Кж1“ „Кж2“, "Ржк" "Кжн", а у уписник „Кр" (за све оне поднеске који се односе на кривични поступак, а не уводе се у друге уписнике), „Спк“ (у који се заводе предлози споразума о признању кривице и одлуке о поднетим споразумима). „Ким“ (у који се заводе захтеви за припремни поступак према малолетницима), „Км“ (у који се заводе кривични предмети у којима виши судови суде у првом степену малолетним учиниоцима кривичних дела и предлози за изрицање кривичних санкција према малолетницима), „Км-ев“ (у који се заводе предмети изречених кривичних санкција малолетницима: васпитне мере, казне малолетничког затвора и мере безбедности обавезног лечења), "Вн" (у који се заводе предмети малолетника којима је изречен васпитни налог), "Ивн", „Ивм“ (у које се заводе сви подаци у вези с применом васпитних налога и васпитних мера), „Крм“ (у који се заводе остали кривични предмети према малолетницима који се не заводе у уписнике „Ким“, „Км“, "КМ-По3" и „Квм“), „Кри“ (у који се заводе поступања по појединим истражним радњама и замолнице за извршење појединих истражних радњи), „Кпп Пов“, "КППр" и „Кпп Пов1“ (у које се заводе предлози овлашћеног тужиоца и наредбе судије за припремни поступак за надзор и снимање телефонских и других разговора или комуникацију другим техничким средствима, као и оптичка снимања лица, претресања стана и лица и наредбе о прибављању података од финансијских и других банкарских организација) и „КуоКм“ (у који се заводе молбе малолетника за пуштање на условни отпуст), "Сик", "Кв Сик", "Пои", "Тои", "Пом И3", "Пом Ук2", "Пом И3Н", "СПП", "ПомИк2".

Евиденција Вишег суда о подигнутим  и потврђеним оптужницама налази се у канцеларији број 71/1, на IV спрату.