Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Унутрашње уређење

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Судским пословником прописано је унутршње уређење и рад судова у Републици Србији. Применом Судског пословника обезбеђује се уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

О спровођењу и правилној примени Судског пословника стара се председник суда издавањем наредби и упутстава. Примену Пословника надзире министарство надлежно за послове правосуђа, преко лица овлашћеног за надзор.

Министарство преко лица овлашћеног за надзор контролише обављање послова судске управе, поступање у предметима у прописаним роковима, поступање по притужбама и представкама, канцеларијско пословање у суду и друге послове везане за унутрашњу организацију и рад суда.

Надзор се обавља прибављањем извештаја од Председника суда или непосредним увидом, а нарочито се контролише примена Пословника, поступање у роковима и поступање по притужбама.