Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Надлежност

 Верзија за штампу Верзија за штампу

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

Надлежност Вишег суда регулисана је одредбом члана 23 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015 и 13/2016)

Виши суд у првом степену:

 1. суди за кривична дела за која је као главна предвиђена казна затвора од преко десет година;
 2. суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије, одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрепељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне оргаизације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвајења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика); злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика);
 3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;
 4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;
 5. oдлучује о захтевима за рехабилитацију;
 6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;
 7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака; индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографија полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнаде штете у вези с објављивањем информације;
 8. суди у споровима поводом штрајка; у споровима поводом колективних уговора, ако спор није решен пред арбитражом; у споровима поводом обавезног социјалног осигурања, ако није надлежан други суд; у споровима поводом матичне евиденције, као и у споровима поводом избора и разрешења органа правних лица, ако није надлежан други суд;

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;
 2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;
 3. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у ванпарничним поступцима.

Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.