Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Судије

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Законом о судијама ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 - одлука УС и 47/2017") прописано је да за судију вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита, а остали услови за избор судије по Закону о судијама су: стручност, оспособљеност и достојност.

Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.

Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.

Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност, правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.

Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом.

У Вишем суду у Крушевцу поступају следеће судије:

СУДИЈА СЛОБОДАН Н. ИВАНОВИЋ - В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА (СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ)

СУДИЈА ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ - ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА И ПРЕДСЕДНИК КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА

СУДИЈА РАДОСЛАВ МАРКОВИЋ - ДРУГИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА МИРЈАНА ЛАЗИЋ РАИЧЕВИЋ - ПРЕДСЕДНИК ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА

СУДИЈА БИЉАНА ТОШКОВИЋ СУРЛА - ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА

СУДИЈА ДРАГАНА ТОКИЋ - ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА

СУДИЈА НЕБОЈША БЕКРИЋ

СУДИЈА ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ

СУДИЈА СУЗАНА ЦАКИЋ