Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Правна помоћ

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Судским пословником прописано је да правну помоћ грађанима пружају судови, у складу са законом и Судским пословником, па је тако сваки суд дужан да ван судског поступка, на местима посебно одређеним и видно означеним у згради суда, грађанима, без обзира на имовно стање, да опште правне информације и почетан правни савет (о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног решавања спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке, о могућности остваривања права на бесплатну правну помоћ, као и о праву на обавезну одбрану).

Правну помоћ могу пружати судијски помоћници и друго судско особље, у суду у складу са пословима које обављају. Одређене информације се могу објављивати штампањем, јавним објављивањем или уручивањем писаног текста у згради суда или у средствима јавног информисања (веб страница или на други погодан начин). Што се тиче пружања правне помоћи у одређеним поступцима који се воде пред судом, Судским пословником је регулисано да:

  • у грађанском поступку, суд може доставити писано обавештење које садржи: поуку о праву на ослобођење од плаћања трошкова поступка, праву на бесплатну правну помоћ и бесплатно заступање, праву на бесплатног тумача, медијацију и слично. Ово обавештење се може доставити уз позив за припремно или прво рочиште за главну расправу, као и у поступку претходног испитивања тужбе, уколико суд процени да је то потребно.
  • у кривичном поступку, суд може доставити писано обавештење осумњиченом односно окривљеном, пре првог саслушања, којим га обавештава о његовим правима приликом саслушања (праву на одбрану, браниоца, односно постављење обавезног браниоца, да у поступку користи језик који разуме, преводиоца и тумача, поверљив разговор пре саслушања), у скалду са одговарајућим одредбама процесног закона. Остале облике правне помоћи, који се односе на састављање тужби, жалби и других поднесака, те заступање пред судом, пружају адвокати, односно службе правне помоћи које се оснивају у јединицама локалне самоуправе, у складу са законом.