Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Судска такса

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Судскe таксe се плаћаjу у поступку пред судом. По одредбама Закона о судским таксама који је ступио на снагу 29.12.2015. године и Таксене тарифе која је његов саставни део.

Таксе прописане Законом о судским таксама плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку, а за који је наведеним законом утврђено плаћање таксе.

За поднеске и записнике који замењују поднеске, таксу је дужно да плати лице које је и подноси, односно лице на чији захтев се саставља записник.

За одлуку првостепеног суда таксу је дужан да плати тужилац, односно предлагач, а судско поравнање таксу су дужне да плате обе стране, уколико у поравнању није другачије уговорено.

За одлуку другостепеног суда и за одлуку по вандредном правном средству, судску таксу је дужан да платаи подносилац жалбе, односно лице у чијем интересу је покренут поступак по вандредном правном средству.

Када су, у скалду са Законом о судским таксама, таксу дужна да плате два или више лица заједно, њихова обавеза је солидарна.

Обавеза плаћања таксе настаје у време како је прописано одребом члана 3 Закона о судским таксама.

Такса се плаћа најкасније у року од 8 дана од дана настанка таксене обавезе, ако Законом о судским таксама није другачије одређено.

Таксе предвиђеном Таксеном тарфиом плаћају у судским таксеним маркама по правилу у износу до 5.000 динара, при чему се таксене марке лепе на поднеску или на судском спису и поништавају, а у износу преко 5.000 динара, таксене марке плаћају се у готовом новцу, на прописани рачун и потврда о уплати прилаже се уз поднесак за који је такса плаћена.

Недовољно плаћена или неплаћена такса не задржава ток судског поступка, ако Законом о судским таксама није другачије одређено.

Поступак за наплату неплаћене таксе регулисан је одредбама члана 37 до 42 Закона о судским таксама.

Наплата таксе застарева у року од 3 године по истеку календарске године у којој је настала таксена обавеза.

Текући рачуни Вишег суда у Крушевцу:

840-29593845-74 - републичка такса

Модел: 97 Поз. на број: 39 - 052

840-29567845-86 – трошкови кривичног поступка, паушали, новчане казне, одузета имовинска корист

840-247802-33 - депозит