Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Председник суда

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Законом о судијама ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 - одлука УС и 47/2017) регулисан је избор председника суда.

Председник суда бира се на четири године и може бити још једном изабран за председника истог суда. Време на које је председник суда изабран тече од дана ступања на функцију. Судија који је изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду.

Народна скупштина бира председника суда, на предлог Високог савета судства. Овлашћења и дужности председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору председника виших судова од 23.05.2014. године, објављеној у "Службеном гласнику РС" број 55 од 23.05.2014. године, за председника Вишег суда у Крушевцу изабрана је Катарина Бошковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, на период од пет година по тада важећем Закону о судијама.

Председник суда представља суд, руководи судском управом, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења.

Виши суд у Крушевцу има једног заменика председника суда, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

Председник суда не може поверити одлучивање о правима на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова.

Председник суда:

  • обезбеђује  законитост, ред и тачност у суду,
  • налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,
  • одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска комора,
  • стара се о одржавању независности судија и угледу суда,
  • врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упустава чију примену надзире Министарство правде РС, преко лица овлашћеног за надзор, а чије су инструкције и објашњења обавезни за суд.

Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишника, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

Председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда, да тражи обавештења о примени прописа, току поступка, те извештаје и друге потребне податке о раду нижег суда, као и да организује обиласке нижих судова са свог подручја.

Виши суд има секретара суда, који помаже председнику суда у пословима судске управе.