Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Председник суда

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Законом о судијама ("Сл. гласник РС", бр. 10/2023) регулисан је избор председника суда.

Председник суда бира се на пет година без могућности поновног избора за председника истог суда. Време на које је председник суда изабран тече од дана ступања на функцију. Судија који је изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду.

Председника суда бира Високи савет судства. Овлашћења и дужности председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Одлуком Високог савета судства број 119-05-1113/2023-01 од 26. октобра 2023. године, Слободан Н. Ивановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, постављен је за вршиоца функције председника Вишег суда у Крушевцу, почев од 8. новембра 2023. године до дана ступања новог председника суда на функцију, а најдуже на једну годину.

Председник суда представља суд, руководи судском управом, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења.

Виши суд у Крушевцу има једног заменика председника суда, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

Председник суда не може поверити одлучивање о правима на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова.

Председник суда:

  • обезбеђује  законитост, ред и тачност у суду,
  • налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,
  • одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска комора,
  • стара се о одржавању независности судија и угледу суда,
  • врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упустава чију примену надзире Министарство правде РС, преко лица овлашћеног за надзор, а чије су инструкције и објашњења обавезни за суд.

Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишника, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

Председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда, да тражи обавештења о примени прописа, току поступка, те извештаје и друге потребне податке о раду нижег суда, као и да организује обиласке нижих судова са свог подручја.

Виши суд има секретара суда, који помаже председнику суда у пословима судске управе.