Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Извршење кривичних и прекршајних санкција

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У Вишем суду у Крушевцу води се евиденција условних осуда, која се уписује у књигу по реду утврђивања правноснажности.

Двоструко условљене осуде заводе се тако што се прво уписује рок до кога треба испинити посебан услов, а после тога рок за општи услов и извршење казне.

Када се условна осуда заведе, ставља се у одговарајућу рубрику односног уписника редни број под којим је особа заведена у књизи условних осуда.

Упис у књигу условних осуда означава се знаком коначног решења када суд донесе одлуку о брисању или опозиву осуде, а код двоструког услова, када се разведе и осуда за други рок.

У књигу одузетих предмета заводе се предмети који су у току кривичног поступка одузети и чувају се у суду.

Сваког месеца преоверва се да ли се стање по књизи слаже са стварним стањем одузетих предмета. Ако се установи да се поједини предмети налазе на чувању дуже од 6 месеци, обавештава се судија ради доношења одговарајуће одлуке.

За одузето оружје води се посебна књига одузезих предмета.

У контролник новчаних казни, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи, заводе се новчане казне, трошкови кривичног поступка и одузета имовинска корист по правноснажним судским одлукама, које се наплаћују по службеној дужности.

Евиденција о надзору у казнено поправном заводу у складу са одредбама Закона о извршењу кривичних санкција, води се у суду на основу записника односно службене белешке о извршенм обиласку осуђених лица у КПЗ.