Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Послови везани за сталне судске тумаче и преводиоце

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Послови везани за сталне судске тумаче и преводиоце обављају се у складу са Правилником о сталним судским тумачима ("Сл. Гласник РС" број 35/2010 и 80/2016) који је донео министар правде.

Председник Вишег суда врши надзорн над радом преводиоца. О неуредном и несавесном вршењу послова предовдилаца обавештава министарство.

Преводилац је дужан да води дневник извршених превода и овера који садржи податке прописане правилником.

Дневник извршених превода и овера проширен је јемствеником и оверен печатом и потписом председника Вишег суда. Преводилац након постављења пред председником Вишег суда на чијем подручију има пребивалиште, полаже заклетву председнику тог суда, подноси дневник извршених превода и овера на потпис, а председник Вишег суда је дужан да овери дневник извршених превода, тј. поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника суда и председницима одељења.

Виши суд објављује листу преводилаца за своје подручје, па је за подручије Вишег суда у Крушевцу листа преводилаца.