Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Уређивање унутрашњег пословања у суду

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Распоредом послова у суду формирају се судска већа и одређују судије и судско особље за обављање послова у седишту суда.

Председник суда годишњим расподредом послова поверва поједине послове судске управе заменику председника суда или председницима одељења, при чему се послови одлучивања о правима судија по основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о правима из радног односа судског особља у случају када је то законом одређено, као и одлучивање о удаљењу судија и судија-поротника са дужности, не могу поверавати.

Годишњим расподредом послова у суду, председник одређује врсту судијског посла за сваког судију у суду, који по претходно прибављеном мишљењу судија, за наредну годину, утврђује и саопштава на седници свих судија најкасније до 1. децембра текуће године. 

Годишњим распоредом послова одређују се судска одељења, већа и судије који их чине, председници одељења односно, већа и судије који ће их замењивати, као и послово судијских помоћника.

Судско особље обавља послове у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњој организиацији и систематизацији радних места у суду.