Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Разматрања притужби и представки и пријем странака

 Верзија за штампу Верзија за штампу

У складу са одредбама Закона о уређењу судова и Судског пословника, странка и други учесници у поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на ток и исход судског поступка, могу поднети притужбу преседнику суда пред којим се води поступак или председнику непосредно вишег суда. Када странка поднесе притужбу, председник суда има обавезу да је размотри и о њеној основаности и преудузетим мерама писмено обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, и то у року од 15 дана од дана пријема притужбе. Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредног вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко којег је притужба поднета.

Виши суд у Крушевцу поступа по притужбама странака које се односе на рад овог суда, као и на рад основних судова са подручја Вишег суда у Крушевцу, односно на рад Основног суда у Крушевцу са судском јединицом у Варварину, Основног суда у Брусу са судском јединицом у Александровцу и Основног суда у Трстенику.

Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку (одлагање расправа без разлога, трошкови вештачења, непоштовање законских рокова за заказивање расправе или доношење одлуке, или непоштовање принципа хитног решавања одређених врста предмета од стране суда). Поред тога, у притужбама које се подносе потребно је да странке означе све битне податке, како би председник суда могао да испита притужбу. Нарочито је важно навести број предмета, име странке и име судије који поступа у предмету, како се поступак испитивања притужбе због недостајућих података не би одуговлачио.

Председник суда може да одбаци притужбу у потпуности или у одређеном делу ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. Сматраће се да подносилац злоупотребљава притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је предходно одлучено. Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложети подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу.

Све ургенције као и притужбе на рад судија и службеника у Вишем суду у Крушевцу подносе се председнику Вишег суда.

Oбразац за подношење притужбе пронаћи на страни кликм на линк.

У Вишем суду у Крушевцу, у складу са Годишњим распоредом послова, пријем странака врши председник суда, Катарина Бошковић, а у случају спречености, заменик председника суда Радослав Марковић или судија кога одреди председник суда.

Пријем странака у Вишем суду у Крушевцу, у судској згради, Трг косовских јунака 3, по унапред заказаном термину, врши се сваког четвртка у месецу у периоду од 11:00 до 13:00 часова. Заказивање пријема странака врши се сваког радног дана у радно време суда од 07:30 до 15:30 часова, путем број телефона 037/413-668.

Разговор са председником суда могу захтевати и обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници.

Приликом подношења захтева за пријем код председника суда, неопходно је да странка да податке о себи (име, презиме и адресу становања), број судског предмета и назив суда пред којим се води поступак. Странка се обавештава о термину пријема код председника суда и приликом доласка у суд, странка је дужна да са собом понесе лични документ на основу којег ће се утврдити идентитет странке.

Такође, странка или други учесник у судском поступку имају право и писменог обраћања председнику Вишег суда у Крушевцу и то путем притужбе на рад суда, у ситуацијама када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход.

Председник је дужан да о основаности навода у притужби и предузетим мерама писмено обавести притужиоца и председника непосредно вишег суда, као и други орган преко кога је странка поднела притужбу, у року од 15 дана од пријема притужбе.