Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Понедељак, 07. Октобар 2019. год. у 8:30 ч.

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу чл 88. и 47. Закона  о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), а у вези са Одлуком о броју судија поротника у судовима („Службени гласник РС”, број 67/19), оглашава именовање судија поротника, за мандатни период од пет година у:

Виши суд у Крушевцу - 14

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане  Законом о судијама да поднесу пријаву за именовање судија поротника у судовима опште и посебне надлежности.

Пријава на оглас садржи назив једног или више судова за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата. Уз пријаву на оглас потребно је доставити  личну и радну биографију, као и следеће доказе: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци) и уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци).  

Кандидати су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција (која је објављена на интернет страници Високог савета судства) или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати који  су заинтересовани да буду распоређени у Већу за малолетнике апелационих и виших судова, потребно је да поред услова прописаних Законом о судијама, испуњавају и посебне услове прописане чланом 44. став 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за именовање судија поротника”.

Текст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 70/19 од 02. октобра 2019. године.

Последњи дан за подношење пријава је 21. октобар 2019. године.

НАПОМЕНА: Сви кандидати који се пријављују на оглас, могу да пријаву попуне на обрасцу „Пријава на оглас“, која је у прилогу заједно са Изјавом, а које можете подићи и у Писарници Високог савета судства, Ресавска 42, улаз из Бирчанинове, радним даном од 7:30 до 15:30 часова.

ДокументацијаДатум
PDF icon ИзјаваПонедељак, 07. Октобар 2019.
File Пријава на оглас - docxПонедељак, 07. Октобар 2019.
PDF icon Пријава на оглас - pdfПонедељак, 07. Октобар 2019.